ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN PROLAURUS bvba

1.    ALGEMEENHEDEN
1.1.    TOEPASSING EN AFWIJKINGEN.  Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden voor alle overgemaakte bestellingen bij ProLaurus BVBA.  De koper wordt geacht deze te aanvaarden door het louter feit van zijn bestelling.  Eventuele afwijkingen, zelfs indien vermeld op de documenten uitgaande van de koper of van onze vertegenwoordigers, zijn enkel van toepassing mits schriftelijk akkoord van ProLaurus BVBA.  Zelfs in dat geval blijven huidige voorwaarden van toepassing voor alle punten waar niet uitdrukkelijk van afgeweken werd.
1.2.    BEVOEGDHEDEN VAN DE RECHTBANKEN.  Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht.  Voor alle geschillen met betrekking tot de onderhavige overeenkomst zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd.  De nietigheid of ongeldigheid van één clausule, of een gedeelte ervan, brengt niet de nietigheid van de andere voorwaarden of de overeenkomst mee.

2.    PRIJZEN, OFFERTEN EN BESTELLINGEN
2.1.    PRIJZEN. Onze prijzen zijn netto en exclusief BTW.  Alle taksen, rechten en kosten (ondermeer deze vermeld in artikel 3) vallen ten laste van de koper.  Onze prijzen en prijsbarema’s worden gegeven zonder enig verbintenis en kunnen steeds zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd worden.  In geval van prijsverhoging tussen de datum van bestelling en deze van levering, zal de nieuwe prijs, toepasselijk op het ogenblik van de levering verschuldigd zijn.   In geval van prijsverhoging, heeft de koper de mogelijkheid af te zien van zijn bestelling voor de hoeveelheden die nog te leveren zijn aan de verhoogde prijs.  Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen, brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgestelde prijzen mee.  Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling.
2.2.    OFFERTEN. Prijzen, ook mondeling meegedeeld, zijn slechts bindend door een schriftelijke bevestiging van onzentwege.  Al onze prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend in onze hoofde.  Alle offertes blijven 30 kalenderdagen geldig.
2.3.    BESTELLING.  Elke overgemaakte bestelling verbindt de koper, doch verbind ons slechts na schriftelijke bevestiging, levering of facturering.  Elke persoon of vennootschap die een bestelling plaatst voor rekening van een derde, of te factureren aan een derde, maakt zich sterk voor deze derde, overeenkomstig artikel 1120 van het BW, en zal verantwoordelijk zijn voor de betaling.  In geval van annulering van een bestelling, zelfs gedeeltelijk, is de koper gehouden tot betaling van een schadevergoeding van 30% van de prijs van de geannuleerde bestelling met een minimum van 50 Euro, onverminderd ons recht om een hogere schade te bewijzen.

3.    VERPAKKING, OMSCHRIJVING EN ANDERE INLICHTINGEN.

Onze producten worden steeds in bulk of standaardverpakking geleverd.  Het door ons aangeduide gewicht, volume en/of aangeduide hoeveelheden gelden als enige basis voor facturering.  Inlichtingen en exoneratiebedingen op de verpakking vermeld of in de verpakking ingesloten, maken deel uit van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

4.    LEVERINGEN

4.1.    RISICO.  Behoudens andersluidende, schriftelijke overeenkomst worden onze goederen, zelfs indien de transportkosten bij afzonderlijke, schriftelijke overeenkomst te onzen laste vallen, voor risico van de koper vervoerd niettegenstaande het eigendomsvoorbehoud in artikel 6.
4.2.    LEVERINGSTERMIJN.  De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.  Zij verbinden ons nooit en kunnen geenszins aanleiding geven tot schadevergoeding uit welken hoofde ook.  Het leveren van goederen op een latere dan de voorziene datum kan, wanneer dit niet te wijzen tis aan kwade trouw van ProLaurus BVBA, nooit een reden zijn tot afbestelling of verbreking van de overeenkomst, noch recht geven op een schadevergoeding. 
4.3.    VERZENDINGSKOSTEN.  Leveringen boven de 150 Euro (excl. Taksen) worden franco geleverd.  Voor elke andere levering wordt een forfaitaire tussenkomst van 15 Euro aan verpakkings- en verzendingskosten aangerekend.
4.4.    LEVERADRES.  De levering van onze goederen gebeurt op de plaats zoals aangevraagd door de koper en zoals schriftelijk bevestigd door ProLaurus BVBA. 
4.5.    VERVOER.  Het vervoer of de verzending van onze goederen, via om het even welk vervoermiddel, geschiedt op risico van de bestemmeling, zelfs wanneer de franco gebeurt.

5.    TERUGNAME
Verkochte goederen worden noch teruggenomen nog omgeruild.  Mits aan de terugzending voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, kan hiervan afgeweken worden.  De terugzending moet franco gebeuren naar het retouradres van de logistieke zetel in België (Haringstraat 16 – 9880 AALTER) tenzij anders expliciet vermeld.

6.    EIGENDOMSVOORBEHOUD. 
Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat pas op de koper over op het ogenblik van de volledige betaling.  Tot op dat ogenblik kunnen en mogen de goederen nooit in pand gegeven worden of verkocht worden en blijven wij steeds gerechtigd de ons toebehorende goederen terug te nemen of terug te eisen.  Indien wij van dit recht gebruik maken, zal dit slechts een ontbinding van de verkoopsovereenkomst inhouden wanneer wij dat uitdrukkelijk laten weten.  In geval van inbeslagneming van de goederen dient de koper ons daarvan op de hoogte te brengen.

7.    KLACHTEN, WAARBORG EN OVERMACHT.
7.1.    KLACHTEN.  Alle klachten betreffende eventuele onjuistheden in onze orderbevestigingen of facturen dient, op straffe van verval, door de koper schriftelijk bij aangetekende brief medegedeeld te worden, binnen de acht dagen na ontvangst van de orderbevestiging of factuur.  Elk leveringstekort of zichtbaar gebrek moet bij de levering tegensprekelijk met en in aanwezigheid van de vervoerder of zijn afgevaardigde schriftelijk vastgesteld worden door voorbehoud te maken op de vrachtbrief, en dient ons binnen de acht dagen per aangetekende brief meegedeeld te worden.
7.2.    WAARBORG. De waarborg op de door ons geleverde goederen is beperkt tot deze toegekend door onze leverancier of fabrikant.  Nochtans vervalt elke waarborg tegen zichtbare gebreken indien de goederen reeds bewerkt of verwerkt werden, en, tegen onzichtbare gebreken, indien de gebruiksaanwijzing niet werd opgevolgd of de goederen niet oordeelkundig werden behandeld. Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen wij de keuze hebben de geleverde goederen te vervangen of te herstellen.  Elke andere schadevergoeding wordt uitgesloten. 
7.3.    OVERMACHT.  Wanneer de leverancier niet kan produceren en/of leveren ten gevolge van overmacht of van bijzondere omstandigheden, zoals gebrek aan grondstoffen, onafhankelijk van onze wil, vervoermoeilijkheden of alle mogelijke conflicten (staat van oorlog, staking, lock-out, onrechtmatige bezetting van lokalen en/of installaties, enz.) kunnen wij afzien van de verdere, gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst, of de levering verschuiven naar een latere datum dan deze die overeengekomen was, zonder dat de koper enige eis tot schadevergoeding kan laten gelden.  Indien de koper zelf ten gevolge van overmacht of voormelde buitengewone omstandigheden de levering niet kan aanvaarden, zal de factuur op de contractueel voorziene datum van levering worden opgemaakt en zullen alle bijkomende uitzonderlijke bewarings- en leveringskosten door de koper verschuldigd zijn.

8.    BETALINGEN. 
8.1.    BETAALTERMIJN.  Al onze facturen zijn contant en zonder korting betaalbaar op het adres en rekeningnummer vermeld op de factuur, tenzij anders bedongen wordt in tussen partijen bindende stukken, of indien er een vervaldatum vermeld werd op de factuur.  In geen geval mogen betalingen gedaan worden in handen van onze vertegenwoordigers of van derden.
8.2.    INTRESTEN.  Elke niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een interest van 15% per jaar te rekenen vanaf de dag van der afgifte van de factuur, of vanaf de voorziene vervaldag tot aan de dag van ontvangst van de betaling.  Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.
8.3.    STOPZETTING LEVERING.  Het indienen van een al dan niet gegronde klacht over de desbetreffende of een andere levering, schorst geenszins de betalingsverplichtingen van de koper.  Zolang de koper aan zijn betalingsverplichtingen of andere verbintenissen niet voldaan heeft, zijn wij gerechtigd alle verdere leveringen te schorsen.
8.4.    BANKGARANTIE.   Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarden, verleent de koper ons het recht op elke ogenblik , zelfs voor de eerste levering, het verstrekken van een bankgarantie te eisen als waarborg voor de uitvoering van zijn betalingsverplichtingen.  Zolang de verzochte bankgarantie niet is verstrekt, kunnen wij elke levering stopzetten.
8.5.    SCHADEVERGOEDING.  Bovendien als het factuurbedrag van rechtswege, en zonder ingebrekestelling, ten titel van forfaitair en onherroepelijk beding, verhoogd worden met 15% met een minimum van 125 Euro, als schadeloosstelling voor de inningskosten van de schuldvordering, dit bij toepassing van art. 1147 B.W. en 1152 B.W.  Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten, de invorderbare procedurekosten, en de eventuele vergoeding voor materiële schade en winstderving.  Partijen gaan er derhalve uitdrukkelijk over akkoord dat deze vergoeding forfaitair is, en dat deze bij afwijking van art 1321 B.W. niet kan gewijzigd worden, zelfs indien de tekortkoming slechts gedeeltelijk zou zijn.

9.    ONTBINDING OF VERBREKING. 
De bovenvermelde bepalingen beletten ons geenszins bij wanbetaling, ten laste van de koper de verbreking van de verkoopovereenkomst vast te stellen en/of ontbinding van rechtswege ervan te vorderen, alsmede de vergoeding van alle schade.  Indien een verkoopsovereenkomst door de koper verbroken wordt of te zijnen laste ontbonden wordt, geheel of gedeeltelijk, zal deze ons een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd zijn, die minstens gelijk is aan 20% van het bedrag van de ontbonden of verbroken verkoopovereenkomst of het gedeelte ervan, onverminderd ons recht om daarboven de vergoeding te vorderen van elke andere bijkomende schade en de betaling van de nog te maken kosten om de goederen weer in ons bezit te krijgen en/of opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen.